آثار نماز شب

باز داشتن از گناه


نماز بهترین وسیله ای است که مانع گناه کردن انسان می شود.قرآن کریم و روایات ائمه معصومین(ع) نیز آن را امضا نموده اند:

«نماز انسان را از کارهای زشت و ناپسند باز می دارد.»

در حدیثی رسول خدا(ص) می فرماید

«نماز شب انسان را از گناه باز می دارد.»

بعضی به نماز یومیه اکتفا می کنند، می گویند همین نماز ما را بیمه می کند، لازم نیست نماز شب بخوانیم و به آن اهمیت نمی دهند،می بینیم اولیای خدا که پاک هستند و گرفتار گناه نشدند،به وسیله همین نماز یومیه و نماز شب است،هر کدام امتیاز خاصی دارد،بزرگان و مردان انتظار شب را می کشند،در خلوت دل شب که همه در خوابند بلند می شوند،با او مناجات می کنند و اگر گناه و خطایی در طول روز انجام داده اند، با نماز شب آن را پاک می کنند. مکمل نماز یومیه نماز شب است.

در حدیثی امام باقر(ع) می فرماید:

«همانا(نماز) نافله را به خاطر این جهت قرار دادند که جبران فساد نماز های واجب را کند.»

 

 

سبب خاموشی خشم خداوند


کسی که در دل شب از خواب شیرین بزند و رختخواب خود را رها کند، بلند شود و در هوای سرد وضو بسازد، با معشوق خود حرف بزند و ناله کند و یر بر سجده بگذارد، خداوند نسبت به بنده خویش مباهات می کند، و او نیز از خشم خداوند مبرا می شود.
در حدیثی دیگر رسول خدا(ص) می فرماید:

«نماز شب خشم پروردگار را نسبت به انسان خاموش می کند.»

 

 

نورانیت صورت


رسول خدا(ص) می فرماید:

«هر که بیشتر نماز شب بخواند هنگام روز زیبا و نورانی است.»

 

 

 

پنج اثر از آثار شب زنده داری


در آثار شب زنده داری علی(ع) می فرماید:

«ای بندگان خدا! از خدا بترسید، همانند ترسیدن خردمندی که اندیشه (قیامت) او را به خود مشغول کرد و از ترس خداوند جسمش را رنجور ساخته است و شب را زنده می دارد(برای عبادت چند کار می کند):

1-    خواب اندک او را گرفته است.
2-    و امید به حق اورا در وسط روز ها تشنه نگه داشته است.
3-    بی توجهی به دنیا خواهشهای نفس را از او باز داشته است.
4-    پیوسته ذکر خدا بر زبانش جاری است.
5-    ترس (از خدا) را برای امنیت ( روز رستاخیر بر همه چیز) مقدم داشته است.»

 

 

ازدیاد روزی


امام صادق (ع) می فرماید:

«نماز شب روزی را جلب می کند.»

 

 

خوشبویی انسان:


امام صادق (ع) می فرماید:

«نماز شب انسان را خوشبو می کند.»

/ 0 نظر / 9 بازدید